REGULAMIN KONKURSU ,,Zestaw towarzyski”


Zrób zdjęcie z przyjaciółmi w charakterystycznym miejscu w Twojej miejscowości, a następnie opublikuj wraz z tekstem:

zestaw towarzyski @BrowarAmber na Twitterze.

Do wygrania 10 ZESTAWÓW TOWARZYSKICH!

post-pwine--zestawy

REGULAMIN KONKURSU ,,Zestaw towarzyski”

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „,Zestaw Towarzyski” jest Browar Amber Sp. Z o.o. spółka komandytowa ul. Gregorkiewicza 1, 83-050 Bielkówko, gm. Kolbudy, Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000446808, NIP: 604-015-90-17, REGON: 2 221820054.

1.2. Konkurs jest przeprowadzony na profilu w serwisie Twitter w poście konkursowym w pod adresem www.twitter.com/BrowarAmber

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

1.4.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego twitter.com , za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

1.5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie www.browar-amber.pl

1.6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1.7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs przeprowadzony będzie od 22.03.2016 godz. 12:30 do 08.04.2016 godz. 24:00.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.4. Uczestnik Konkursu musi spełniać następujące warunki:
a) posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego konta na portalu społecznościowym Twitter (dalej „Serwis Twitter”) oraz spełnienie wymagań́ technicznych niezbędnych dla korzystania z tego portalu,
b) każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, może stać się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia zrobionego wspólnie ze znajomymi w charakterystycznym punkcie swojej miejscowości. Warunkiem koniecznym jest, by na zdjęciu znalazło się również piwo Browaru Amber (marka dowolna). Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w Konkursie. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

4.2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów Konkursu (Browar Amber Sp. Z o.o. spółka komandytowa) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego zdjęcia, co oznacza zgodę na jego publikację w prasie, serwisach internetowych i na stronach internetowych Browar Amber, bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

4.3. Zwycięzcami konkursu zostanie 10 osób.

4.4. Zwycięzcę wyłoni Jury Konkursowe na podstawie kreatywności przesłanego zdjęcia.

4.5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 6 osobowa komisja konkursowa.

4.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 14.04. 2016 do godz. 22:00 za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Twitter.

4.7. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

4.8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.9. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie tweeta – zdjęcie wraz z tekstem: Zestaw towarzyski @BrowarAmber. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Twitter.

4.10. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na stronie wydarzenia o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość mailową z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres na adres: browaramber@gmail.com w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizator

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Twitter .

5.4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

5.5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Odpowiedz i pójdź na mecz”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.6. Organizator nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Twitter. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.

6. NAGRODY

6.1. Nagrodą w konkursie są: zestawy towarzyskie – 12 piw Browaru Amber oraz 6 szkalnek do piwa wraz z przesyłką na podany adres.

6.2. Nagroda nie podlegaja wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
6.3. Nagrody o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

7.4. Serwis Twitter nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników

7.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

7.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

7.8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.