Regulamin konkursu PIWNE WSPOMINKI

Zrzut ekranu 2016-04-12 o 16.18.42

Regulamin konkursu PIWNE WSPOMINKI

 

„Organizator”

Browar Amber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

  1. Gregorkiewicza 1, Bielkówko, 83-050 Kolbudy Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000446808, NIP: 604-015-90-17

„Uczestnik”

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

  1. A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

B) w okresie od 13 kwienia do 31 sierpnia 2016 r. Prześle w odpowiedzi na Newsletter Organizatora zgłoszenie do          konkursu.

I CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

  1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia 2016 r. i trwa do 31 sierpnia 2016 r. włącznie.

II ZADANIE KONKURSU.

  1. Zadaniem w konkursie jest przesłanie pracy opisującej pierwsze wspomnienie związane z piciem piwa. Prace należy przesyłać odpowiadając na email z którego Uczestnik otrzymał newslatter Ogranizatora.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.

3.2 Zgłoszona do Konkursu praca jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorských.

Uczestnik posiada zgodę osób wymienionych w przesłanej pracy (jeśli zostały podane prawdziwe imiona i nazwiska) na rozpowszechnianie ich danych w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.4. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

3.6. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które nie spełniają warunków Konkursu.

3.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

3.9. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3.9. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

IV OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 16 września 2016 r.

4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V NAGRODY W KONKURSIE.

5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to: 20 zestawów 6 piw Browaru Amber

5.2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

5.3. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail z której Uczestnik przesłał zgłoszenie.

5.4. Zdobywcy Nagród będą proszeni przez Organizatora o podanie następujących danych: a. imię i nazwisko b. adres zamieszkania c. numer telefonu.

5.5. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody.

  1. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
  2. a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
  3. b) niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,
  4. c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
  5. d) nastąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie poinformowany. Do wszystkich przypadków stosuje się 3 dniowy termin.

5.7. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.

5.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.

5.10. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

5.11. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

5.12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

5.13. Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

5.14. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom firmą kurierską, na adres podany przez Zwycięzcę.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.browar-amber.pl

7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 3.6.

7.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.