Konkurs – Wygraj wejściówkę na Poznańskie Targi Piwne!

Jak na dobre rzemiosło przystało – to hasło definiuje nas w pełni. I takie właśnie dobre rzemiosło zaprezentujemy na Poznańskich Targach Piwnych 9 i 10 listopada. Będziesz tam z nami? Teraz to jeszcze prostsze!

Weź udział w naszym konkursie, który organizujemy na instagramiePierwszych 50 osób, które w wiadomości prywatnej na instagramie przyślą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, otrzyma od nas pojedynczą wejściówkę na jeden dzień Poznańskich Targów Piwnych i dowolne piwo z nalewaka na naszym stanowisku! Bo przecież nie możesz tego przegapić!


Regulamin konkursu „Wygraj wejściówkę na Poznańskie Targi Piwne!” zwany dalej „Regulaminem”

1. Organizator
1.Organizatorem konkursu „Wygraj wejściówkę na Poznańskie Targi Piwne!” (dalej „Konkurs”) jest Browar Amber z siedzibą w Bielkówku w gminie Kolbudy przy ul. Gregorkiewicza 1.
2. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie https://www.instagram.com/browaramber/. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.browar-amber.pl (dalej „Serwis internetowy”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe osób, które wygrały, będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie zprzepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego RODO.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa od godziny 11:00 30 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. do godziny 23:59.
2. Zadaniem w konkursie jest:
wysłanie wiadomości prywatnej do profilu @browaramber na portalu społecznościowym Instagram z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane w postach konkursowych zamieszczonych na profilu @browaramber.

Pierwszych pięćdziesiąt osób, które wykona powyższą czynność, wygrywa pojedynczy bilet na wybrany przez siebie dzień Poznańskich Targów Piwnych (9.11.2018 lub 10.11.2018) oraz szklankę dowolnego piwa z nalewaka dostępnego na stoisku Browaru Amber podczas Poznańskich Targów Piwnych w dniu 9.11.2018 lub 10.11.2018.

3. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

4. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
– 50 pojedynczych jednodniowych (na 9.11.2018 lub 10.11.2018) biletów na Poznańskie Targi Piwne odbywające się w dniach 9-10.11.2018,
– 50 x dowolne piwo z nalewaka dostępne na stoisku Browaru Amber podczas Poznańskich Targów Piwnych w dniu 9.11.2018 lub 10.11.2018 (na jednego zwycięzcę przypada jedno piwo z nalewaka).

Wartość brutto nagrody przewidzianej dla jednego zwycięzcy to 30 zł.

2. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany 6 listopada 2018 przez Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości prywatnej, w której przysłano poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe. Uczestnik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail, gdzie zostaną przesłane dalsze informacje dotyczące odebrania wygranej.
3. Zdobywcy Nagród będą proszeni przez Organizatora o podanie następujących danych:
– adres e-mail.
4. Warunkiem wydania Nagrody jest osobiste stawienie się w kasie na terenie Poznańskich Targów Piwnych po jej odbiór 9 lub 10 listopada 2018 roku. Uczestnik otrzyma kod, który upoważni go do odebrania wejściówki w kasie Poznańskich Targów Piwnych oraz do odebrania dowolnego piwa z nalewaka na stoisku Browaru Amber.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) niestawienia się w miejscu odbioru Nagrody 9 lub 10 listopada 2018 roku.
6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
9. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
10. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
12. Ani Organizator ani Uczestnik nie ponoszą kosztów podatku związanego z uzyskaniem nagrody zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późń. zm.)

 

5. Prawa i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

6. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionej przez Użytkownika.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,
c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników,
d) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im na stronie internetowej Browaru Amber powierzchni,e) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
5. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

7. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora z dopiskiem: „Wygraj wejściówkę na Poznańskie Targi Piwne!” listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@browar-amber.pl.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego
w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na www.browar-amber.pl.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
6. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na www.browar-amber.pl.
7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

9. Postanowienia końcowe
1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Nagrody

Biuro prasowe