Browar Amber kolejny raz wspiera kulturę regionu.

Muzeum Gdańska święci swoje 50. urodziny. Z tej okazji 23 stycznia 2020 roku miało miejsce przekazanie kolejnego – już czwartego – eksponatu dla Muzeum Gdańska, który współfinansowaliśmy. To bezcenny album Feyerabendów z 1836 roku zawierający 23 ryciny które ilustrują miasto Gdańsk oraz okolice w pierwszej połowie XIX wieku. Grafiki przedstawiają między innymi ówczesną Biskupią Górkę, Pałac Stawowie, Brzeźno, Nowy Port niebędący jeszcze wtedy częścią Gdańska, oraz Sopot.

Ta rodzinna pamiątka to nie­zwy­kle cie­kawy przedmiot zwią­zany z życiem codzien­nym i oby­cza­jo­wo­ścią daw­nych miesz­kań­ców Gdań­ska. Album nale­żał do rodziny Fey­era­bendów, która w 1747 r. zało­żyła firmę „Daniel Fey­era­bend”, zaj­mu­jącą się impor­tem wina z Europy Zachod­niej i zaopa­tru­jącą w trunki gdań­ski han­del deta­liczny oraz lokale gastro­no­miczne. Mimo zmie­nia­ją­cych się wła­ści­cieli firma dzia­łała pod tą nazwą aż do 1945 r. (…) Efek­tow­nie opra­wiony, został zło­żony z przy­cię­tych, luź­nych dru­ków, które wów­czas krą­żyły na rynku – mówi dr Janusz Dar­gacz z Muzeum Gdań­ska.

Nie jest to nasza pierwsza współpraca. W kooperacji z Muzeum Gdańska stworzyliśmy markę Johannes. Część przychodu ze sprzedaży piwa jest przeznaczana na zakup eksponatów do muzeum. Tym samym każdy z Was może stać się współfundatorem zakupionych eksponatów. Nazwa naszego piwa to hołd złożony znakomitemu astronomowi i browarnikowi gdańskiemu Johannesowi Heveliusowi. W uszanowaniu za wkład w gdańskie piwowarstwo w 2011 roku, który był ogłoszony rokiem Heweliusza, uwarzyliśmy piwo dedykowane właśnie jemu.

Więcej informacje na temat wystawy znajduje się na stronie internetowej Muzeum Gdańska.

Przekazanie albumu Feyerabendów – Browar Amber

 

Nagrody

Biuro prasowe