Konkurs – jedź za darmo na Baltic Games!

Jedź ze swoją ekipą na BALTIC GAMES totalnie ZA DARMO! Dzięki nam i Baltic Games możesz wygrać dla siebie i 3 swoich znajomych wyjazd za darmo na Baltic Games!

Do wygrania:
– 4 x bilet VIP na Baltic Games
– trzy noclegi dla 4 osób
– 1000 zł kieszonkowego na dojazd do Gdańska

Co trzeba zrobić:
– udostępnić na swoim instagramowym profilu konkursową grafikę z profilu @browaramber lub @balticgames
– wymyślić własny hasztag nawiązujący do Baltic Games
– oznaczyć na grafice 3 znajomych, z którymi chcesz jechać na CBG
– dodać #odpalamyzajawe
– oznaczyć na grafice @balticgames i @browaramber


Regulamin konkursu „Wygraj szalony weekend!”

Zwany dalej „Regulaminem”

1. Organizator

1.Organizatorem konkursu „Wygraj szalony weekend!” (dalej „Konkurs”) jest Browar Amber z siedzibą w Bielkówku gmina Kolbudy przy ul. Gregorkiewicza 1.
2. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie https://www.instagram.com/browaramber/ i https://www.instagram.com/balticgames/. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.browar-amber.pl (dalej „Serwis internetowy”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe oraz wizerunek osób, które wygrały, będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych (relacje fotograficzne i wideo) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

3. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs trwa od godziny 20:00 18 lipca 2018 r. do 12 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00.
2. Zadaniem w konkursie jest:
– jednorazowe udostępnienie na swoim profilu grafiki informującej o konkursie z profilu www.instagram.com/browaramber lub www.instagram.com/balticgames (post musi być publicznie dostępny);
– zamieszenie w opisie przy udostępnionej grafice własnego hasztaga na temat Baltic Games;
– zamieszczenie w opisie przy udostępnionej grafice hasztaga #odpalamyzajawe;
– otagowanie na udostępnionej grafice 3 znajomych;
– oznaczenie @balticgames i @browaramber na udostępnionej grafice.

Wśród osób, które wykonają powyższe czynności, organizator za pomocą komisji konkursowej wyłoni jednego zwycięzcę, który wymyśli najlepszy hasztag dotyczący Baltic Games.

3. Nagrodę można uzyskać jeden raz podczas trwania Konkursu.

 

4. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
– cztery bilety VIP na Balic Games o łącznej wartości 1400 zł,
– trzy noclegi w hotelu ze śniadaniem dla 4 osób w dniach 17-20.08.2018 o łącznej wartości 1500 zł,
– kieszonkowe o łącznej wartości 1000 zł w gotówce na pokrycie kosztów przejazdu,
– 10% wartości nagrody na pokrycie kosztów podatku od nagród.

Łączna pula nagród to 4290 zł.

2. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail (po adres mailowy zwycięskiego Uczestnika organizator zwróci w wiadomości prywatnej na platformie Instagram).

3. Zdobywcy Nagród będą proszeni przez Organizatora o podanie następujących danych:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– e-mail,
– telefon,
– numer pesel (do celów podatkowych).

4. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
b) niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,
c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
d) nastąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie poinformowany.

Do wszystkich przypadków stosuje się 3-dniowy termin.

6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
9. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
14. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty podatku związane z uzyskaniem nagrody zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
15. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom Pocztą Polską na adres podany przez Zwycięzcę.

 

5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

6. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionej przez Użytkownika.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,
c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników,
d) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Instagram powierzchni,
e) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
5. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora z dopiskiem: „Wygraj szalony weekend!” listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@browar-amber.pl.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na www.browar-amber.pl.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
6. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na www.browar-amber.pl.
7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Nagrody

Biuro prasowe