Biuro Prasowe

Komunikaty prasowe

Browar Amber kolejny raz wspiera kulturę regionu.

Muzeum Gdańska święci swoje 50. urodziny. Z tej okazji 23 stycznia 2020 roku miało miejsce przekazanie kolejnego – już czwartego – eksponatu dla Muzeum Gdańska, który współfinansował Browar Amber. 

To bezcenny album Feyerabendów z 1836 roku zawierający 23 ryciny które ilustrują miasto Gdańsk oraz okolice w pierwszej połowie XIX wieku. Grafiki przedstawiają między innymi ówczesną Biskupią Górkę, Pałac Stawowie, Brzeźno, Nowy Port niebędący jeszcze wtedy częścią Gdańska, oraz Sopot.

W kooperacji z Muzeum Gdańska Browar Amber stworzył markę Johannes. Część przychodu ze sprzedaży piwa jest przeznaczana na zakup eksponatów do muzeum. Tym samym każdy kto je kupi staje się współfundatorem zakupionych eksponatów. Nazwa Johannes to hołd złożony znakomitemu astronomowi i browarnikowi gdańskiemu Johannesowi Heveliusowi. W uszanowaniu za wkład w gdańskie piwowarstwo w 2011 roku, który był ogłoszony rokiem Heweliusza, browar uwarzył piwo dedykowane właśnie jemu.

Muzeum Gdańska (dawniej: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Historii Miasta Gdańska) zostało utworzone ustawą w 1970 r. Samodzielnie Muzeum działa od 22 marca 1971 r. Na swoją siedzibę otrzymało nowo odbudowany Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wznoszonej od XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Zbiory Muzeum liczyły w 2018 roku ok. 25 tys. obiektów. Ta liczba, między innymi dzięki współpracy z Browarem Amber, stale rośnie.

Ta rodzinna pamiątka to nie­zwy­kle cie­kawy przedmiot zwią­zany z życiem codzien­nym i oby­cza­jo­wo­ścią daw­nych miesz­kań­ców Gdań­ska. Album nale­żał do rodziny Fey­era­bendów, która w 1747 r. zało­żyła firmę „Daniel Fey­era­bend”, zaj­mu­jącą się impor­tem wina z Europy Zachod­niej i zaopa­tru­jącą w trunki gdań­ski han­del deta­liczny oraz lokale gastro­no­miczne. Mimo zmie­nia­ją­cych się wła­ści­cieli firma dzia­łała pod tą nazwą aż do 1945 r. (…) Efek­tow­nie opra­wiony, został zło­żony z przy­cię­tych, luź­nych dru­ków, które wów­czas krą­żyły na rynku – mówi dr Janusz Dar­gacz z Muzeum Gdań­ska.

Więcej informacje na temat wystawy znajduje się na stronie internetowej Muzeum Gdańska.

 • Browar-Amber-Johannes-2017
  Browar-Amber-Johannes-2017
  Zapisz
 • Amber_johannes_dla_muzeum_4_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Amber_johannes_dla_muzeum_4_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Zapisz
 • Amber_johannes_dla_muzeum_5_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Amber_johannes_dla_muzeum_5_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Zapisz
 • Amber_johannes_dla_muzeum_4_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Amber_johannes_dla_muzeum_4_craft_brewery_piwo_rzemieslnicze.jpg
  Zapisz
 • Materiał prasowy 29.01.2020
  Materiał prasowy 29.01.2020
  Zapisz
Wróć