REGULAMIN KONKURSU „AMBER NA KONIEC LATA” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „AMBER NA KONIEC LATA” („Konkurs”) jest Agencja Your Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Pelplińska 4, 80-335 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 0000839634, legitymująca się numerem NIP: 5842793156, numerem REGON: 385985279, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Wykonawcą nagrody w konkursie oraz zleceniodawcą konkursu jest Browar Amber Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielkówku, pod adresem: ul. Brunona Gregorkiewicza 1, 80-050 Bielkówko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS: 00004468808, legitymująca się numerem NIP: 6040159017, numerem REGON: 221820054, zwana dalej „Wykonawcą”

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru internetu. 

4. Konkurs prowadzony jest w dniach 21.08.2023 r. – 12.09.2023 r., przy czym zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 03.09.2023 r., do godziny 23:59:59, a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.09.2023 r. 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia do Konkursu skończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora lub Wykonawcy w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 

3. Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien otworzyć stronę Browar Amber umieszczoną pod adresem https://www.facebook.com/amber.browar („Strona Konkursu”), a następnie wykonać zadanie konkursowe określone w poście konkursowym opublikowanym pod tym adresem w dniu 21.08.2023 r. („Post Konkursowy”). W tym celu koniecznie jest posiadanie konta w serwisie Facebook, korzystanie z sieci internet oraz urządzenia pozwalającego na korzystanie z serwisu Facebook. 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i przesyłanie prac do Konkursu w imieniu osób trzecich ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie. 

5. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią tego regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu pracy konkursowej utworu w postaci fotografii, która będzie prezentowała produkt Amber i będzie nawiązywała do nazwy konkursu „Amber na koniec lata” („Praca Konkursowa”). Prace Konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników Konkursu i tym samym Uczestnik Konkursu powinien posiadać wyłączne prawa autorskie do przesłanej Pracy Konkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia ostatecznej daty zwiedzania przez Uczestnika Browaru Amber. 

2. Uczestnik Konkursu przez przystąpienie do konkursu przenosi wszelkie prawa majątkowe autorskie do utworu, o którym mowa w pkt 1 na rzecz Wykonawcy na wszelkich polach eksploatacji w tym między innymi obejmujące utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Ponadto przeniesienie praw obejmuje rozpowszechnianie utworu w każdy inny w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w na stronach internetowych, w mediach społecznościowych funkcjonujących obecnie w przestrzeni medialnej, jak Youtube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram i tych, które powstaną w przyszłości, a także na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w momencie przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

3. Uczestnik Konkursu przenosi też na rzecz Wykonawcy prawa zależne, w szczególności prawo do dokonywania przeróbek i modyfikacji utworu, o którym mowa w pkt 1. 

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie z utworu w zakresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, bez każdorazowego wskazywania oznaczenia autora. 

5. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową (zakazane jest też używanie wielu kont w serwisie Facebook lub profili osób trzecich w celu zgłoszenia udziału). W przypadku zamieszczenia kilku Prac Konkursowych pod postem przez tę samą osobę, uważa się, iż zgłoszeniem konkursowym jest najwcześniejsza, a pozostałe nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. 

6. Prace Konkursowe powinny być umieszczane w formie komentarza pod Postem Konkursowym. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do Konkursu (usunięcia komentarza), jeżeli Praca Konkursowa, zamieszczone w związku z nią treści lub nazwa profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem, regulaminem Konkursu lub regulaminem serwisu Facebook, treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne bądź treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. Z takich samym przyczyn Organizator może odmówić wykonania Nagrody, jeżeli wskazane wyżej okoliczności zostaną ustalone po rozstrzygnięciu Konkursu. W takim wypadku Organizator nie wyłania kolejnego zwycięzcy. 

8. Uczestnik wobec Organizatora i Wykonawcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad opisanych w ust. 4 powyżej. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi i/lub Wykonawcy wszelkie koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących dóbr osób trzecich (w tym praw autorskich). 

9. Zgłoszone Prace Konkursowe są poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora, która, oceniając kreatywność i oryginalność prac, dokona wyboru 20 (dwudziestu) nagrodzonych Prac Konkursowych, przyznając ich autorom Nagrody. Każdy Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę. 

10. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zwiększenia puli nagród w konkursie. 

11. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane w terminie najpóźniej do dnia 03.09.2023 r. do godziny 23:59:59. 

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursu w dniu 12.09.2023 roku do godziny 18:00 w komentarzu pod Postem Konkursowym poprzez podanie nazwy profilu w serwisie Facebook wyłonionych zwycięzców (w tym w sposób umożliwiający automatyczne wejście na taki profil), jak również w formie komentarza pod zwycięskimi Pracami Konkursowymi. 

§ 4 

Nagrody 

1. Nagrodami (zwanymi dalej „Nagrodami”) w Konkursie jest 20 pakietów nagrodowych umożliwiających udział w grupowym zwiedzaniu przez nagrodzonych Uczestników Konkursu wyznaczonych przez Wykonawcę obiektów Browar Amber w terminie 22.09.2023 r. pod adresem: ul. Brunona Gregorkiewicza 1, 80-050 Bielkówko. Powyższy termin może ulec zmianie z przyczyn technicznych lub jeśli grupa Laureatów nie uzbiera się w danym terminie. 

2. Jedna osoba może dostać tylko jedną nagrodę. 

3. W celu umożliwienia wydania Nagrody nagradzany Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej na profil FB Browaru Amber w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu. W ramach tej konwersacji prowadzonej w formie wiadomości prywatnych Uczestnik powinien także – w ciągu 2 kolejnych dni: 

a) podać informacje konieczne dla realizacji Nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość); 

b) potwierdzić autorstwo Pracy Konkursowej oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w tym regulaminie; 

c) wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, Pracy Konkursowej oraz informacji o wygranej na fanpage’u Wykonawcy pod adresem https://www.facebook.com/amber.browar oraz jego stronie internetowej pod adresem https://www.browar-amber.pl/pl/ (ważna i nieodwołana zgoda jest warunkiem wydania Nagrody). 

4. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien potwierdzić powyższe oświadczenia w formie pisemnej, w tym w oparciu o przesłany przez Organizatora wzór, w ciągu 2 dni od doręczenia wezwania (poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia lub jego oryginału na adres wskazany przez Organizatora). 

5. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające wykonanie Nagrody, Organizator może wybrać kolejnego Uczestnika, który, po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie, uzyska prawo do odbioru Nagrody. 

6. Dysponentem nagrody do chwili jej wykonania przez zwycięzcę konkursu jest Wykonawca. 

7. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

8. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego nagrodzonego Uczestnika Konkursu. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników i zwycięzców Konkursu jest: 

a. Organizator – w związku z przeprowadzeniem Konkursu; 

b. Wykonawca – w związku z wykonaniem nagród i przetwarzaniem danych w celach dowodowych. 

2. W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie poprzez publikację komentarza w serwisie Facebook, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu i komentarz. Dostępność do innych danych Uczestnika w serwisie Facebook jest zależna od jego ustawień prywatności i nie jest związana z udziałem w Konkursie. W związku z Konkursem przetwarzane mogą być też dane zawarte w reklamacjach oraz dane podawane przez zwycięzców Konkursu opisane w tym regulaminie. 

3. Podanie danych osobowych określonych powyżej, jak również udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4 poniżej, ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. 

4. W zakresie, w którym administratorem jest Organizator, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). 

5. Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Wykonawca będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wykonawca w celu przeprowadzenia Konkursu powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Odbiorcami danych będą również podmioty, które będą dostarczać zwycięzcom Nagrody oraz podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Wykonawca udostępnia Organizatorowi dane niezbędne dla realizacji przez niego celów określonych w tym regulaminie. 

6. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami podatkowymi. Podstawą prawną w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). 

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora i/lub Wykonawcy (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego. 

8. Informacje pozyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 6 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu mogą być składane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem “AMBER NA KONIEC LATA – reklamacja”. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika, jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

3. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Pełna treść tego regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na Stronie Konkursu w poście konkursowym, a także – na żądanie – w siedzibie Organizatora oraz Wykonawcy Konkursu oraz na stronie Wykonawcy konkursu pod adresem: https://www.browar-amber.pl/pl/regulamin-konkursu-amber-na-koniec-lata/

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w tym regulaminie w trakcie trwania Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą regulaminu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkursamber@yourewelcome.pl z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. W przypadku Zwycięzcy, rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2023 r.